FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Retrocedările de păduri întârzie nejustificat în Vrancea.

Cazurile de la Dumitreşti şi Mera.

CĂTRE,

Comisia Judeţeană privind Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Vrancea

În calitate de reprezentant legal al proprietarilor de terenuri şi păduri din judeţul Vrancea şi membru în cadrul Comisiei judeţene de stabilire a dreptului de proprietate Vrancea, ţinem să supunem atenţiei comisiei dreptul Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate Dumitreşti de a anula propriile procese verbale de punere în posesie indiferent de componenţa comisiei locale de la data punerii în posesie şi de la data hotărârii de anulare a proceselor verbale.

Încă de la început facem precizarea că acest atribut nu intră în competenţa comisiilor locale şi asta deoarece procesul verbal de punere în posesie este un act administrativ constitutiv de drepturi şi luarea unei asemenea hotărâri de către  o comisie este netemeinică, nelegală şi abuzivă.

Conform art. 51 din Legea nr. 18 / 1991  “Comisia judeţeană este competentă să soluţioneze contestaţiile şi să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de comisia locală”.

Punerea în posesie este o măsură stabilită de Comisia locală şi invalidarea măsurii nu poate fi luată decât de Comisia judeţeană sau de instanţă.

Conform art. 52 din Legea nr. 18 / 1991 “Comisia judeţeană este singura autoritate publică cu autoritate jurisdicţională”.

Legiuitorul prin articolul 53 alin 2) din Legea nr. 18 / 1991 a prevăzut calea de atac împotriva hotărârii Comisiei judeţene la judecătorie nu la Comisia judeţeană şi asta deoarece Comisia judeţeană nu-şi poate revoca propriile hotărâri.

Legiuitorul în art. 55 din Legea nr. 18 / 1991 a prevăzut că poate face obiectul plângerii la judecătorie „modificarea sau anularea propriei hotărâri de către comisie”.

Toate aceste reglementări au o logică pentru că este uşor de imaginat ce haos s-ar crea dacă comisiile locale ar avea dreptul să-şi anuleze propriile hotărâri, procese verbale de punere în posesie funcţie de interesele primarilor, preşedinţilor sau membrilor comisiilor de stabilire a drepturilor de proprietate.

Cu toate cele prezentate anterior, primarul comunei Dumitreşti, în calitate de preşedinte al Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate Dumitreşti, a propus comisiei locale fără nici un temei legal anularea proceselor verbale de punere în posesie în UP IV Motnău, u.a. 50, 51 şi 24 B.

Încă din 29.10.2012 Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Vrancea a comunicat Ocolului Silvic Dumitreşti prin adresa nr. 7071, care la rândul său a comunicat-o Primăriei comunei Dumitreşti, din care rezultă că este „netemeinică, nelegală şi abuzivă poziţia comisiei locale de a anula procesele verbale de punere în posesie„ şi cu toate acestea primarul comunei Dumitreşti a continuat să anuleze procese verbale, sau să revină asupra unor revocări în sensul că a „revocat revocarea” şi toate acestea au fost făcute fără a consulta şi fără a trimite aceste măsuri nici cel puţin o singură dată la Comisia judeţeană.

Situaţia în care se află la acest moment proprietarii puşi în posesie legal în acele parcele a fost posibilă datorită abuzurilor comise de primarul comunei Dumitreşti, iar în continuare în ordine cronologică le aducem la cunoştinţă, doare câteva (mai relevante).

1. Acest demers nu putea fi dus la îndeplinire fără a schimba reprezentanţii proprietarilor din comisia locală astfel, a dus în eroare Instituţia prefectului Vrancea şi a schimbat ilegal reprezentanţii proprietarilor din comisia locală cu unii supuşi lui. Facem precizarea că în conformitate cu prevederile art. 2 lit.  h) din HG 890/2005 pentru revocarea reprezentanţilor proprietarilor trebuie să existe o solicitare în scris  a cel puţin 25% dintre proprietari, consiliul local convoacă adunarea generală, adunarea generală este în cvorum dacă participă 50% + 1 din proprietari, iar hotărârile de revocare şi numire a altor reprezentanţi se adoptă cu 50%+1 din numărul celor prezenţi. Nu a existat aceste solicitări, nu a fost convocată adunarea generală a proprietarilor de către consiliul local şi profitând de o adunare publică cu o altă ordine de zi încheie ulterior un proces verbal în data de 29.07.2012 în care trece pe ordinea de zi alegerea reprezentanţilor proprietarilor ca membrii în cadrul comisiei în care nu se comunică nimic în legătură cu solicitarea scrisă de revocare, existenţa cvorumului, stabilirea comisiei de numărarea voturilor etc. Mai mult în conţinutul procesului verbal specifică că la şedinţă au participat cca. 120 cetăţeni, deci nu proprietari (în comuna Dumitreşti există cel puţin 500 de proprietari de păduri), revocă un singur membru şi numeşte alţi patru (cu alte cuvinte ar fi trebuit să existe 7 reprezentanţi ai proprietarilor în cadrul comisiei, dar legea prevede doar 4).

2. Odată schimbată comisia locală, în cadrul şedinţei din data de 02.10.2012 a prezentat o situaţie nereală comisiei. O simplă notificare a unui executor judecătoresc fără nici-o relevanţă care practic înseamnă punctul de vedere al moştenitorilor defunctului Zanfirescu Alexandru transmisă printr-un executor judecătoresc (care este un cabinet particular neaparţinând instanţelor judecătoreşti) este prezentat ca o notificare însuşită de judecătorie prin care se indisponibilizează o suprafaţă de pădure în UP IV Motnău, u.a. 50 şi 51 A pentru a fi pusă la dispoziţia moştenitorilor lui Zanfirescu Alexandru, solicitând membrilor anularea proceselor verbale de punere în posesie din acele parcele, precum şi din parcela 24 B.

3. Primarul comunei Dumitreşti, fiind conştient de ilegalităţile făcute, nu a prezentat spre validare la Comisia judeţeană toate măsurile luate în data de 02.10.2012. Conform hotărârii 197/19.12.2012 a transmis comisiei judeţene validarea măsurilor numai în ceea ce priveşte pe numita Rădulescu Aneta, care nu a fost afectată de măsurile abuzive ale primarului. Acest lucru reiese şi din adresa nr. 16684 din 21.01.2013 a Instituţiei Prefectului Vrancea.

4. La următoarea şedinţă din luna noiembrie, propune şi de această dată membrilor comisiei locale fără nici un temei legal revocarea revocării, în sensul că după nu ştim ce criterii la unii dintre proprietari le-a fost revocată revocarea proceselor verbale de punere în posesie, ulterior fiindu-le înaintate comunicări că măsurile stabilite în şedinţa din data de 02.10.2012 nu mai sunt valabile şi pentru aceştia.

5. În timpul existenţei pe rolul instanţelor de judecată a două dosare (7585/91/2012 – pe rolul Tribunalului Vrancea – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal pentru anularea Ordinului prefectului 383 din 05.09.2012 pentru reorganizarea Comisiei locale Dumitreşti şi 15533/231/2011 în care moştenitorii defunctului Zanfirescu Alexandru solicită stabilirea unui amplasament pentru a fi puşi în posesie, dosar în care proprietarii cărora le-au fost anulate procesele verbale au făcut cerere de intervenţie în interes propriu şi a fost admisă prin încheiere, la acest moment având calitatea de intervenienţi) emite procesul verbal de punere în posesie a moştenitorilor defunctului Zanfirescu Alexandru cu nr. 98 din 29.11.2012 peste amplasamentul pe care noi aveam procese verbale de punere în posesie neanulate de Comisia judeţeană sau instanţa de judecată.

6. A comunicat expertului desemnat de instanţa de judecată că acele parcele sunt libere astfel că expertul făcând expertiza in sediul Primăriei comunei Dumitreşti la sugestia primarului a prins în cadrul expertizei şi anumite suprafeţe din u.a. 50. De fapt în acea zi proprietarii au fost la sediul primăriei pentru a comunica expertului ca pădurea nu este liberă, răspunsul a fost următorul “dacă primarul confirmă că acea suprafaţă de teren este liberă face obiectul expertizei”

7. În prezent, cu toate că pe rolul instanţelor de judecată sunt cele două dosare, primarul comunei Dumitreşti face puneri în posesie altor cetăţeni pe parcele validate de către Comisia judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate Vrancea, prin hotărârea de validare pentru Zanfirescu Alexandru nr. 145/12.06.2007 pentru a invoca probabil ulterior că acest amplasament nu mai e liber. Deci cu alte cuvinte la data emiterii procesului verbal nr. 98 din 29.11.2012 erau parcele libere, inclusiv din cele validate pentru moştenitorii defunctului Zanfirescu Alexandru, iar aceştia puteau fi puşi în posesie acolo.

8. Primarul comunei Dumitreşti face demersuri, în condiţiile existenţei pe rol a celor două dosare, pentru a fi eliberat Titlu de proprietate pe numele moştenitorilor defunctului Zanfirescu Alexandru, şi cu toate că avea obligaţia de a înainta un exemplar din documentaţie şi la Instituţia Prefectului Vrancea şi de această dată a fost ocolită această instituţie, fiind transmisă doar la O.C.P.C.I. Vrancea. Facem precizarea că proprietarii au fost nevoiţi să depună certificate de grefă atât la O.C.P.C.I. Vrancea cât şi la Instituţia Prefectului Vrancea pentru a face dovada că sunt două dosare pe rol şi s-a solicitat să nu se facă demersuri pentru emiterea titlului de proprietate.

Toate aceste abuzuri au fost posibile datorită atitudinii suspecte a Instituţiei Prefectului Vrancea cu referire la sesizările pe care le-am depus şi aceasta în condiţiile în care am adus la cunoştinţa că am sesizat şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea cât şi faptul că de la data de 23.11.2012 de când am depus contestaţia deşi Comisia judeţeană a mai avut şedinţe – exemplificăm 19.12.2012 contestaţiile depuse de noi nu au fost soluţionate, dându-i posibilitatea primarului comunei Dumitreşti să comită abuz după abuz.

Solicităm admiterea contestaţiilor depuse referitoare la anularea măsurilor stabilite de Comisia locală Dumitreşti în şedinţa de 02.10.2012, anularea procesului verbal de punere în posesie nr. 98 din 39.12.2012 a moştenitorilor defunctului Zanfirescu Alexandru şi urgentarea demersurilor de eliberare a titlurilor de proprietate pentru proprietarii puşi legal în posesie încă de la începutul anului 2012.

Rugăm să ne comunicaţi de urgenţă hotărârea Comisiei judeţene de stabilire a dreptului de proprietate Vrancea şi răspuns la contestaţiile depuse întrucât dosarul nr.15533/231/2011 are termen de judecată la 21.02.2013.

 

 

Preşedinte SNAPT,

COSTEL ICHIM

Domnului Cătălin Kanty Popescu,

Preşedintele Comisiei Judeţene privind Stabilirea Dreptului

de Proprietate Privată asupra Terenurilor Vrancea

Leave a comment